Annons

Av stor vikt att vi alla drar vårt strå till stacken och är rädda om vårt vatten

Det pågår nu en debatt om hur Växjö kommun arbetar med enskilda och kommunalt avlopp. Jag anser att det är viktigt med korrekt fakta i en diskussion för att den ska vara värd något.
Debatt • Publicerad 7 november 2022
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Per Sandberg.
Per Sandberg.

Det finns lagar och förordningar i Sverige som alla i Sverige ska följa och förhålla sig till, oavsett om man bor på landet eller inne i stan. Miljö- och hälsoskyddsinspektörens roll är att se till att bland annat Miljöbalken följs. Till hjälp har inspektörer vägledningar från statliga myndigheter, nätverk med andra kommuner och rättspraxis. Detta för att bedömningar ska göras så likartat som möjligt oavsett var man bor i landet.

Att jämföra kontrollen av enskilda avlopp med bilbesiktningen är en bra jämförelse. Precis som att en bil ska uppfylla vissa krav för att få användas, behöver det enskilda avloppet också uppfylla standarder för att få användas. Inspektörerna kontrollerar att ett enskilt avlopp har de delar som krävs för att det ska fungera. Saknas det delar på avloppet för att reningen ska fungera, läggs ett förbud. Det räcker inte med att avloppsvattnet rinner ut. Vilket går att jämföra med bilbesiktningen, saknas det viktiga delar på en bil för att bil ska fungera säkert på vägarna, så får bilen ett förbud. Det räcker inte med att en bil rullar för att den ska få användas.

Annons

Inspektörerna i Växjö kommun har flera års erfarenhet, bra kompetens, bra arbetssätt med mera för att kunna bedöma om ett enskilt avlopp uppfyller standarderna eller ej.

Kommunala reningsverks möjlighet till att rena avloppsvatten har också varit en del i debatten och det finns anledning till att återkoppla med lite fakta.

Under förra året var reningsgraden på Sundets reningsverk för fosfor närmare 99 procent (98,7) och inte 80 procent som angavs i debatten. Utöver fosfor så renas även avloppsvattnet från kväve, syreförbrukande ämnen, metaller och till viss del läkemedel innan det renade vattnet släpps ut i Norra Bergundasjön.

Att bygga ut ledningsnäten så att alla fastigheter kan ansluta sig till det kommunala VA-systemet är inte kostnadseffektivt eller försvarbart. Därför är det av stor vikt att vi alla drar vårt strå till stacken och är rädda om vår miljö och framför allt vårt vatten. Vi ser redan i dag områden med brister i vattenkvaliteten, troligtvis på grund av påverkan från oss människor genom jordbruk eller uppströms bristande avloppsanläggningar. Det är självklart att det inte bara är dagens enskilda avlopp som orsakat problemen men vi behöver verkligen göra vårt bästa för att inte få ökade problem i framtiden med mer övergödning i vattendrag och påverkade grundvatten. Vi har tillräckliga utmaningar i dag med kvalitetsproblem i dricksvattenbrunnar och övergödda sjöar med tidvis syrebrist att hantera. Vi måste alla hjälpas åt att vara rädda om vår natur så att den kan hjälpa oss att leverera det vi vill ha och behöver som bra dricksvatten och välmående sjöar och vattendrag både för djurlivet och för oss som gillar att bada.

Per Sandberg, förvaltningschef, samhällsbyggnadsförvaltningen, Växjö kommun

Annons
Annons
Annons
Annons