Annons

Debatt: ”Var finns beslutsunderlaget beträffande simhallsfrågan?”

Växjö Forum står fast vid att en om- och tillbyggnad av den nuvarande simhallen är det bästa alternativet för Växjö.
Debatt • Publicerad 9 augusti 2023
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Simhallen i Växjö.
Simhallen i Växjö.Foto: Jonas Engman

Den 28 juni presenterade den nya politiska ledningen i Växjö kommun ihop med övriga partier en ny inriktning i simhallsfrågan på en webbutsändning från Smålandsposten. Man var ense om att planera för att bygga ny simhall på Bäckaslöv och samtidigt ”påbörja ett arbete” att ”utveckla området” kring gamla simhallen och föreslå någon ”offentlig verksamhet” i den befintliga byggnaden.

Eftersom Växjö Forum engagerat sig starkt i Simhallsfrågan tillsammans med Simhallsgruppen frågade jag strax därefter Malin Lauber om vilket skriftligt underlag som finns utöver politikeruttalandena vid SMP:s webbutsändning. Enligt Malin Laubers mejlsvar (30/6) var utspelet den 28/6 ”partiernas viljeinriktning” samt att ”kommunchefen fått ett uppdrag”. Vidare att ”underlag kommer att finnas till den dagen beslutet ska fattas formellt. Handlingar kommer alltså inför sammanträdena i augusti.”

Annons

Kommunchefens uppdrag (enligt registrering i kommunens webbdiarium 28/6) är att:

”Ta fram beslutsunderlag för att påbörja planeringsarbete av byggnation av ny simhall på Bäckaslövsområdet. Samtidigt ska arbetet, med hur området kring gamla simhallen kan utvecklas, påbörjas samt ta fram förslag på vilken offentlig verksamhet som kan inrymmas i den gamla byggnaden.”

Nästa post i simhallsärendet är handlingarna inför kommunstyrelsens arbetsutskott 8 augusti med beslutsunderlaget till kommunstyrelsemötet den 15 augusti. Uppdraget som kommunchefen redan fått av kommunstyrelsens ordförande ska nu bekräftas formellt, med i princip samma formuleringar:

1. Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att ta fram beslutsunderlag för att påbörja planeringsarbete av byggnation av ny simhall på Bäckaslövsområdet.

2. Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att parallellt med ovan utreda hur området kring nuvarande simhallen kan utvecklas, samt ta fram förslag på vilken offentlig verksamhet som kan inrymmas i byggnaden.

Bakgrunden till beslutet ges i en enda mening:

”Kommunstyrelsens ordförande Malin Lauber har initierat frågan om att bygga en ny simhall på Bäckaslövsområdet.”

Ingen kommentar ges om vilka utredningar, protokoll, eller andra underlag som lett fram till Malin Laubers “initierande” av frågan om ny plats för simhallen. Simhallsfrågan har diskuterats under fyra år med stort engagemang från medborgarna, men nu föreslås ett formellt beslut med helt ny inriktning utan att argumenten för denna helomvändning redovisas eller att någon form av utvärdering av den process som pågått presenteras. Det är ju ingen hemlighet att det pågått politiska diskussioner under våren 2023, men är det demokratiskt att enbart redovisa resultatet under en webbsändning från Smålandsposten?

Vidare saknas också en uttalad ambition beträffande en av stadens allra känsligaste och värdefullaste platser, vilket är ytterst oroande för helheten runt Växjösjön, med sin unika arkitekturpärla Växjö Simhall! Att ”parallellt utreda” hur området kring simhallen kan utvecklas och ta fram förslag på offentlig verksamhet som kan inrymmas i byggnaden är en svag och till intet förpliktande skrivning! Medan en ny simhall planeras måste man också arbeta för att i och omkring befintlig simhall åstadkomma en publik och tillgänglig anläggning som på ett värdigt sätt med respekt för dennas arkitektur till fullo tar tillvara både simhallens och platsens möjligheter. För att göra ett sådant åtagande trovärdigt måste de fortsatta besluten kopplas ihop, så att det blir en gemensam och samtidig process! Det vill säga att det i kostnaden för att flytta simhallen räknas in kostnaderna för att åstadkomma en attraktiv lösning för befintlig simhall. Vi vill inte se ett nytt ”gammalt kommunhus” vid Växjösjöns strand!

Fortfarande är enligt vår mening en om- och tillbyggnad av simhallen på nuvarande plats det bästa alternativet, och har inte fått en seriös chans.

Järda Blix, Växjö Forum

Annons
Annons
Annons
Annons