Annons

Det här har vi gjort för att förbättra situationen för äldre

Vad har omsorgsnämnden i Växjö gjort för att förbättra situationen för våra äldre?
Ja, denna fråga ställde Ingegerd Gustavsson sig på denna tidnings insändarsida nyligen.
Replik • Publicerad 2 november 2020
Ingegerd Gustavsson var frågande till äldreomsorgen i Växjö kommun. Nu svarar politiker från Blågröna Växjö.
Ingegerd Gustavsson var frågande till äldreomsorgen i Växjö kommun. Nu svarar politiker från Blågröna Växjö.Foto: Gorm Kallestad

Vi vill ta möjligheten att försöka beskriva ett antal av de insatser och beslut som vidtagits. Äldreomsorgen har, under den pandemi som vi befinner oss i, utsatts för mycket hårt tryck såväl i Växjö som i övriga Sverige. Man har klarat dessa utmaningar så här långt tack vare mycket stora insatser av omsorgs- och vårdpersonal, insatser som förtjänar att positivt uppmärksammas.

Vid sidan av dessa insatser har ett antal åtgärder vidtagits för att säkerställa god omsorg om våra äldre:

Annons

• För att bättre kunna garantera korrekt läkemedelshantering inom hemvården har digital signering införts.

• För att ha hög säkerhet inom medicinhanteringen har även digitala lås installerats vid samtliga boenden.

• Frågan om årlig medicingenomgång för personer boende i särskilda boenden och med hemtjänst har hanterats i samverkan med Region Kronoberg.

• Andelen medicinskt färdigbehandlade personer inom vården vid Region Kronoberg som kunnat beredas hemgång samma dag som beslut tagits om färdigbehandling eller dagen därpå har ökat. I Växjö var antalet färdigbehandlade på årsbasis ca 1 100 personer. 88 procent av dessa kunde tas hem samma dag eller dagen efter.

• En samordningsfunktion har tillförts Evelid för att förbättra samordningen av vårdplaneringen.

• Nya platser för korttidsboende har tillförts.

• Nya verksamhetslokaler har tillskapats för Nattpatrullen, Kommunrehab och Hjälpmedelsverksamheten.

• Kvalitetssäkrande arbete med hållbara scheman för personalen inom hemtjänst och särskilda boenden har påbörjats.

• Läkare från Region Kronoberg har i samverkan knutits till kommunens mobila team för hembesök.

• I samband med pandemin har stora insatser gjorts vad gäller att säkerställa hygienrutiner och vårdrutiner och förbättrat professionellt medicinskt stöd till vår omsorgspersonal bland annat genom förbättrade rutiner och kontaktmöjligheter med Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) samt förbättrat kontinuiteten vad gäller personal som besöker omsorgstagare med hemtjänst.

Annons

• Under sommaren har det genomförts fler utomhusaktiviteter än vanligt på våra särskilda boenden.

• Fler undersköterskor har fått och får utökad webbutbildning för att öka kunskapen om hur situationen för anhöriga till omsorgstagare kan vara.

Utöver detta och trots rådande påfrestningar med covid-19 har budgeten för omsorgsnämnden kunnat hanteras på ett sådant vis att tidigare års ekonomiskt negativa resultat har kunnat vändas till ett, som det ser ut i dag, nollresultat. Detta ger oss mycket goda möjligheter inför kommande år när det gäller att kunna möta de nya utmaningar som vi kommer att ställas inför.

För den blågröna gruppen i omsorgsnämnden genom

Anna Zelvin (KD)

Lars Rejdnell (L)

Gunnel Jansson (MP)

Margareta Jonsson (C)

Ulf Hedin (M)

”Fler undersköterskor har fått och får utökad webbutbildning för att öka kunskapen om hur situationen för anhöriga till omsorgstagare kan vara.”
Annons
Annons
Annons
Annons