Annons

Miljöpartiet värnar den biologiska mångfalden

Miljöpartiet gör stor skillnad i miljöarbetet – både i Växjö och på riksnivå. Men det finns fortfarande mer att göra, skriver Gunnel Jansson (MP) och Cheryl Jones Fur (MP).
Debatt • Publicerad 20 november 2017
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Mycket fokus är nu på klimatförändringarna, vilket är helt berättigat, men allvarligt är också att många växter och djur som tidigare fanns allmänt i landskapet har trängts undan till mycket begränsade områden. Det har även kommit många larmrapporter om insektsdöden på senare tid.

En mångfald av växter, insekter och andra djur är helt avgörande för människans överlevnad. Den biologiska mångfalden betyder allt för maten på våra tallrikar. Både i Sverige och globalt går det mycket snabbt nu med att många arter dör ut eller är hotade. Huvudorsaken är, enligt Naturskyddsföreningen, det intensiva jord- och skogsbruket, att vissa marker såsom åkerholmar och betesmarker blir mer sällsynta och förändrat klimat. Många studier visar också att bekämpningsmedel påverkar våra insekter negativt, vilket egentligen kan tyckas självklart.

Annons

Finns det ännu tid till åtgärder och vad kan vi i så fall göra? Ja, både politiken och alla vi människor kan göra mycket.

På både global, nationell och lokal nivå görs en hel del i positiv riktning. Många globala och nationella miljömål syftar till att skapa en natur i balans. Stadsodlingar och ekologiskt småskaligt jordbruk är på frammarsch och det bidrar bland annat till en ökad biologisk mångfald då det skapar livsmiljöer för insekter och fåglar.

Det vi måste arbeta för är således bland annat att bevara, och skapa nya, naturområden som ökar den biologiska mångfalden, att minska användningen av bekämpningsmedel och andra gifter betydlig och att göra allt vad vi kan för att minska klimatförändringarna.

Miljöpartiet har drivit igenom den största miljö- och klimatbudgeten någonsin. Det innebär bland annat satsningar på att minska användandet av farliga kemikalier, att skydda och rena haven, att göra investeringar för att minska utsläppen av växthusgaser, att minska de farliga utsläppen från bilarna, att industrier får stöd för att minska sina utsläpp, att kommuner får stöd till att bygga ut cykelbanor och bussfiler och att sätta upp laddstolpar, elcykelpremier, ökat stöd för fler solceller, klimatbistånd såsom stöd till utbyggnad av förnybar energi i fattiga länder, inventering av skogar med höga naturvärden, ökat stöd för omställning till ekologiskt jordbruk och ett kraftigt ökat järnvägsunderhåll, för att bara nämna en del av alla satsningar.

Även i Växjö kommun har Miljöpartiet drivit på för ett bättre miljö- och klimatarbete. Fler cykelvägar byggs och på olika sätt underlättas det för kommunanställda och andra medborgare att cykla mer. Nya bussfiler byggs, fler värdefulla naturområden skyddas och kommunen har även skapat en grön oas för fjärilar, bin och humlor under en kraftledningsgata i ett industriområde. Byggandet ska ske med stor hänsyn till grönområden. Solceller installeras på de flesta av kommunens byggprojekt, en laddstrategi för elbilar är på gång liksom planer för pendelparkering.

Mer finns dock att göra såsom att betydligt öka andelen ekologisk mat, helst närodlad. Ytterligare utöka stadsodlingar och områden för biologisk mångfald, sköta den kommunala marken så att den är till gagn för insekter och ytterligare minska giftanvändningen. Att ur många aspekter göra Växjö ännu grönare.

Miljöpartiet, både i Växjö och på riksnivå, gör stor skillnad i miljöarbetet och tänker fortsätta kraftfullt med detta arbete.

Gunnel Jansson, Cheryl Jones Fur, Miljöpartiet

Annons
Annons
Annons
Annons