Här ligger Ikeas hemliga maktbolag

Inblick Artikeln publicerades

Välkommen till det hemligaste hemliga. Till det som inte ens myndigheter kan kräva insyn i.
Det är Interogo – Ikeasfärens maktbolag.

Paragraf tolv är den mest uppseendeväckande delen i stadgarna. Den säger att inga, inte ens myndigheter vars uppgift är att övervaka, ska få information om stiftelsen.
Ordalydelsen är denna: “Dessa stadgar, eventuella stiftelsetillägg och alla övriga faktiska eller rättsliga omständigheter som rör stiftelsen får inte delges utomstående, och i synnerhet inte heller utländska myndigheter”
Det finns en möjlighet att informera och det är om stiftelsens styrelse är helt enig om att det gagnar stiftelsens intressen.
Så Interogo Foundation är en till stora och centrala delar hemlig stiftelse med säte i Liechtenstein.
Stiftelsestadgarna är offentlig, men det riktigt intressanta, bilagorna, är hemliga.
Översatt omfattar stadgarna drygt tio sidor med mycket formalia, men också klart intressanta uppgifter. Det framgår klart och tydligt att det är där makten över Inter Ikea – och därmed Ikea totalt – sitter och att det är Ikeas koncept som ska förvaltas.
Syftet är “Att förvärva och att säkra fortbeståndet hos det i tillägget till stadgarna särskilt omnämnda holdingbolaget och den till detta bolag sammanförda företagsgruppen. Att utöva motsvarande inflytande på ledningen av den ovannämnda koncernen”.
Men det står också tydligt och klart att Interogostiftelsen kan ombildas till ett institut eller registrerat förvaltningsbolag. Beslutet får tas av de två personerna i styrelsen, Dr Herbert Oberhuber och Dr Johannes Burger, “ifall omständigheterna har förändrats så mycket att det ligger i stiftelsens intresse. Stiftelsens ändamål...får dock inte ändras”.
Och: “Stiftelserådet får inte i något fall lämna uppgifter, avlägga rapporter eller redovisning om rådet får kännedom om omständigheter som tyder på att det finns risk att informationen kommer att användas på ett oriktigt eller otillåtet sätt eller på annat sätt som är till skada för stiftelsens intressen”.
Det är alltså de två styrelsemedlemmarna, fristående från familjen och Ikea i övrigt, som har den formella makten över Ikea. Hållhaken familjen Kamprad har är ett skadeståndsansvar om de missköter sig. Så allt de två gör har först förankrats hos familjen.
Ingvar Kamprad bekräftar själv att det är familjen som kontrollerar Interogo.
Men han vill inte berätta hur familjen definieras. Det kan vara sönerna, flera barnbarn, dotterns Annika från första äktenskapet och hennes barn, hustrun Margareta och flera andra tänkbara varianter kring dessa släktingar.
Inte heller offentliggörs hur besluten i familjen tas. Har alla samma röstandel? Har någon utslagsröst?
Däremot kan de två styrelseledamöterna bytas ut. Vilka de nya blir avgörs på en helt annan plats i världen. Det är ytterligare en stiftelse, Appo Trust i Ontario i Kanada, som utser dem. Och över Appo Trust styr familjen Kamprad.
Interogos stadgar ser till att själva formen inte ska lägga hinder i vägen för förändringar, om det anses behövas. Så är till exempel fallet med hur tillgångarna på runt 100 miljarder kronor ska förvaltas och placeras.
En del av dem har återinvesterats i Inter Ikeagruppen medan resten har placerats på olika sätt för att användas vid behov.
En annan intressant aspekt finns i paragraf 6 som talar om vilka förmåner stiftelsen får dela ut. Men de närmare uppgifterna om vem som kan ta del av dessa förmåner, och i vilken omfattning och form, finns endast angivet i de hemliga bilagorna.
Ikea har bekräftat att Interogo skänkt pengar, som alltså inte beskattas i Sverige, till Fru Märta Kamprads cancerstiftelse i Lund. Eftersom det inte är något ändamål som anges i stadgarna kan bilagorna även peka ut andra okända förmånstagare.
Även här väljer Ingvar Kamprad att vara tyst. Det betyder, i alla fall i teorin, att han personligen kan få ekonomisk ersättning ur stiftelsen. Men i så fall strider det totalt med att Ingvar Kamprad ofta återkommer till att han inte får ett öre av Ikea.