Annons

Som man frågar får man svar

När Smålandsposten (3/12) frågar regionens ledande politiker var de står i sjukhusfrågan, blir svaret att de kommer att bestämma sig först när de fått alla utredningar (tillgängliga för allmänheten först i början av januari). En utredning som just presenterats i kommunen är: ”Utredning om effekter för Växjö centrum vid flytt av centrallasarettet”
Insändare • Publicerad 18 december 2021
Detta är en insändare i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Stadens identitet, speciellt i centrum, utgörs i högsta grad av alla de människor som använder den, tar den till sig, medverkar i den, bebor den och arbetar där, skriver representanter för Växjö Forum.
Stadens identitet, speciellt i centrum, utgörs i högsta grad av alla de människor som använder den, tar den till sig, medverkar i den, bebor den och arbetar där, skriver representanter för Växjö Forum.Foto: LENA GUNNARSSON

Utredningen tillkom efter att ”de blågröna” i Växjö uppmanat kommunstyrelsen att ”utreda konsekvenserna för Växjö centrum om befintligt sjukhus flyttas och förläggs till Räppe”.

Kommunchefen fick sedan uppdraget att utreda ”vilka möjligheterna och effekterna blir för Växjö centrum om man flyttar sjukhuset till Räppe”.

Annons

När utredningen nu föreligger har frågeställningen i stället ändrats till: ”Hur bör Växjö kommun agera för att tillsammans med Region Kronoberg driva utvecklingen av dagens CLV-område på ett sätt som utvecklar och stärker Växjö kommun, Växjö stad och Växjö centrum?”

Man utreder alltså inte konsekvenserna eller effekterna av en sjukhusflytt. I stället för man ett resonemang om hur man, när sjukhuset flyttat, kan utveckla CLV-fastigheten. Och som man frågar får man svar: ”En omvandling med mer service, kontor och bostäder kan på sikt innebära att centrum stärks.” En slutsats som saknar grund i själva utredningen, vilken dessutom saknar datum och uppgift om vem som skrivit den. Märkligt.

Centrallasarettet är det största besöksmålet i centrum. Av utredningen framgår att cirka 30 procent av de 6 500 personer som dagligen besöker sjukhuset samordnar besöket med ett besök i centrum. 10 000 personer i veckan alltså. Vad händer med vårt centrum om dess i särklass största besöksmål försvinner? Det har inte utredningen utrett, trots dess titel.

Under lång tid har det varit svårt att finna hyresgäster till rutnätsstadens gatuplan. Utbudet i centrum blir förutom tomma lokaler alltmer enahanda. Den gamla handelsstadens köpcentrum med varierat utbud tynar sakta bort. Om man nu, som utredningen föreslår, lyckas etablera ett nytt centrum på CLV-fastigheten, hur påverkas den befintliga rutnätsstadens utbud då? Det har inte utredningen utrett.

Utredningen utgår ifrån att hela CLV-fastigheten, 130 000 kvadratmeter, rivs. Byggnader som kostat cirka 4 miljarder att uppföra. En enorm kapitalförstöring, då större delen av byggnaderna är i mycket gott byggnadstekniskt skick. Framförallt är detta helt förkastligt ur klimatsynpunkt. Att ta vara på det som redan är byggt, bygga om och återbruka är det mest hållbara. Miljökonsekvenserna har utredningen inte ens kommenterat.

I alla projekt finns en ekonomisk verklighet att ta hänsyn till. CLV-fastighetens bokförda värde är cirka 500 miljoner kronor. Att riva alla husen kostar cirka 300 miljoner kronor. Byggrätter för byggklar tomt i Växjö kostar i snitt 2250 kronor per kvadratmeter. Med den exploatering utredningen räknar med blir det en total intäkt om drygt 200 miljoner kronor för byggrätterna. Effekten av utredningens förslag är att antingen ska regionen göra en förlust på cirka 600 miljoner kronor. för att bli av med tomten eller så ska lägenheterna kosta fyra gånger normalt pris. Vilken verklighet räknar man med?

Utredningen konstaterar alltså, utan att på något sätt belägga det, att om man tar bort det i särklass största besöksmålet i centrum, sjukhuset, kan det på sikt innebära att centrum stärks!

Kommunens politiker kanske ska tänka efter innan all charm med deras stad försvunnit. Stadens identitet, speciellt i centrum, utgörs i högsta grad av alla de människor som använder den, tar den till sig, medverkar i den, bebor den och arbetar där. Vad som händer i centrum är värt eftertanke.

Växjö Forum genom Hans Andrén, Ewa Bjerler, Järda Blix, Lennart Burde, Pål Karlsson, Mats Kollind, Jan-Olof Olson och Olof Thedin

Annons
Annons
Annons
Annons