Bra läge för skogsutredning

Skogsstyrelsen signalerar att det är rätt tid för förändring.
Ledare • Publicerad lördag 04:00
Detta är en ledare som uttrycker Smålandspostens politiska linje: för kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande. Tidningens politiska etikett är moderat.

En hemställan till regeringen. Det är en tydlig signal om att något behöver göras. I detta fall handlar det om Skogsstyrelsen som vänt sig till Landsbygdsdepartementet och Näringsdepartementet för att beskriva vad man ser som oklarheter inom skogspolitiken, lagstiftningen och dess tillämpning.

Det är inte bara en signal om att något inte står rätt till, det är också en signal om att det från myndighetens sida finns hopp om förändring. Så var det inte under den föregående regeringens åtta år vid makten. In i det längsta höll Skogsstyrelsen fast vid gamla ordningar tills en dom tvingade myndigheten att byta praxis. Det handlade då om implementeringen av EU:s art- och habitatdirektiv. Lagstiftningen hade kopplats ihop på ett olyckligt sätt som den aktuella domstolen inte kunde ignorera. Den då kortvarigt enfärgade S-regeringen försökte på bästa sätt minska det tunga ansvar som plötsligt föll på skogsägare.

Skogsbruket ger mer gammal skog, men äganderätten får inte vara villkorad.
Skogsbruket ger mer gammal skog, men äganderätten får inte vara villkorad.Foto: Johan Persson

Den nya högerregeringen har aviserat att en ny skogsutredning är på gång. Trots att det inte var länge sedan en sådan tillsattes och genomfördes under rödgrön flagg. Den som vill ha lugn och ro för en avgörande bransch kan förstås bli orolig av detta. Man ser framför sig att lagar och förutsättningar kan komma att ändras med varje ny regering. Det vore förstås en mindre lämplig ordning för en näring där perspektiven sträcker sig sextio till hundra år in i framtiden. Men en högerregering är förstås medveten om det, en ny skogsutredning kommer att fokusera på att klargöra förutsättningarna för branschen.

För som Skogsstyrelsen är inne på i sin hemställan behövs det. Avverkningsanmälningarna har på kort tid blivit till något som liknar brottsutredningar. Affärstidningen Land Lantbruk rapporterar att artskyddsärenden under förra året tog trettio heltidstjänster i anspråk till en kostnad av trettio miljoner kronor. Det är helt enkelt ohållbart. Och detta gäller ganska enkla ärenden där det inte är tal om att skydda verkligt ovanliga arter av djur och växter.

Den senaste datan om skogen borde ytterligare lugna inför en ny skogsutredning. Sveriges Lantbruksuniversitet släppte nyligen sin årliga rapport Skogsdata. Den visar tydligt att klimat och miljö inte måste ställas mot varandra. Mängden gammal skog ökar stadigt i Sverige samtidigt som uttagen ur skogen ökar. Dessutom ökar de frivilliga avsättningarna från produktionen. Det är en framgångssaga som bör lyftas fram, och som med ett par insatser från regeringen kan ges fler kapitel.

Till exempel genom att se till att ersättning till skogsägare blir utgångspunkten om skog tas ur produktion på grund av artskyddet. Så är det inte nu. Trots att Högsta Domstolen nylige gav Hargs bruk rätt till ersättning i tjädermålet slog man fast att det berodde på mycket specifika omständigheter. Det är en situation som bara resursstarka skogsägare kan våga navigera. En högerregering har nu möjligheten att värna äganderätten för samtliga.

Det skulle vara en markering för äganderätten och livet utanför storstaden. Äganderätten bör inte vara beroende av att man har råd att driva sin sak i domstol.

Jacob SidenvallSkicka e-post