Förtryckande förskolor

Ledare Artikeln publicerades

Skolinspektionen saknar angiveri på svenska förskolor.

Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT

”Det finns annars en risk för att det finns delar av värdegrundsarbetet som ingen tar ett tydligt ansvar för. Detta kan i sin tur riskera att påverka barnens möjligheter att förstå de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.”

Citatet är hämtat från Skolinspektionens rapport Förskolors värdegrundsarbete. Det sammanfattar myndighetens kritik mot de femton förskolor som undersökts genom etthundratjugo intervjuer, lika många timmar observationer och enkäter.

En av de femton som granskats är Vikaholms förskola som drivs av Växjö kommun. Rapportförfattarna går inte in på enskilda förskolors resultat utan håller kritiken generell.

Man inleder med att konstatera att det mesta fungerar bra. Ingen aktör uppvisar allvarliga brister. Barnen får på samtliga förskolor ta del av en demokratisk fostran som betonar individens värde och vikten av att få vara delaktig i beslutsfattande.

Problemet är istället att personalens ostrukturerade förhållningssätt till värdegrundsarbetet utsätter barnen för risken att påverkas av icke-demokratiska influenser. Det är till exempel ovanligt att det för personalen finns ”särskild tid till att reflektera över och kritiskt granska sina egna normer och värderingar”.

På vissa ställen, hälften av skolorna, är det ännu värre. Skolinspektionen kan avslöja något ”bekymmersamt” nämligen att all personal inte tar aktiv del i värdegrundsarbetet. Förskolecheferna förklarar detta med att vaktmästare, städare och matpersonal möter barnen i begränsad utsträckning. Detta innebär dock en risk ”för att barnen möts av vuxna som ger uttryck för värden och normer som inte inbegrips i eller omfattas av de demokratiska värderingar som vårt samhälle vilar på.”

Skolinspektionen ordinerar skriftlig dokumentation från förskolepedagoger och chefer för att värdegrundsarbetet inte skall gå i stå. Man ser det också som viktigt att personalen får särskild tid till att meditera över sina egna normer.

En skolchef citeras i rapporten: ”jag skulle bli chockad om de (förskolepedagogerna) inte har förmåga att jobba med värdegrund.” Skolinspektionen tolkar detta som ett uttryck av arrogans och noterar att många tycks ha svårt att konkretisera vad värdegrunden innebär. Dessutom, menar Skolinspektionen, är det precis den inställningen som gör att man inte kan ”försäkra sig om att verksamheten bedrivs i demokratiska former.”

Vilken är då denna skadliga inställning? Tillit. Att lita på att människor med över tre års högskolestudier klarar av att förmedla sunda värderingar till små barn. Skolinspektionens rapport genomsyras av en misstänksamhet som är helt igenom osund. Vaktmästare som inte genomgått normkreativitetsseminarium förväntas kunna förleda småbarn bort från demokratins ljus.

Det räcker faktiskt med att en förskola fokuserar på att ta hand om och sysselsätta barnen för att Skolinspektionen skall misstänka att personalen brister i nitälskan till värdegrunden och härbärgerar antidemokratiska tankar.

Det är inte bara att underkänna och undergräva en hel yrkesgrupp. Det är att vilja tvinga in den i ett förtryckande tankesystem av angiveri där bara den som piskar på andra kan vara fri från misstanke.