Rätt anda i Kronoberg

Ledare Artikeln publicerades
Foto: Pontus Lundahl/TT

Det är en skev beskrivning av Skogsstyrelsens verksamhet som Ewert Frisk gör i sin replik 18 februari. Frisk reagerar visserligen på Smålandspostens ledare om ökad produktion, men eftersom den så snedvridet beskriver hur Skogsstyrelsen arbetar och våra insatser för att minska älgbetesskadorna i skogen, kan jag inte låta det stå oemotsagt. Vi gör nämligen redan det som Jägareförbundet efterfrågar.

Låt mig först göra en mer korrekt historiebeskrivning av utvecklingen i skogen:

Under första halvan av 1900-talet var både älgstammen och skogen dåligt förvaltad. Med omfattande restaurering av glesa skogar mellan 1950 och 1980-tal fick vi stora arealer ungskog som tillsammans med en reglerad älgjakt banade väg för att vi i dag har världens tätaste älgstam (Norge likartad nivå). Under 1980-talet var det stora skador på tallungskogen och sedan dess har det varit svårt att få skogsbrukare att tro på att det går att föryngra tall.

Det är helt riktigt att naturen är mycket komplex. Under de förutsättningarna arbetar vi varje dag. Just därför pratar vi inte bara älgstammens storlek, utan också om hur skogsägaren kan agera för att minska betesskadorna, till exempel genom att sätta rätt träd på rätt mark och plantera mer tall. Det är lika viktigt att öka andel tall som det är att minska betestrycket. Vi försöker få fler att variera skogen med mer rönn, asp, sälg och ek eftersom det sprider älgens betande och bidrar till biologisk mångfald.

Projektet Mera tall, som Skogsstyrelsen drivit i samverkan med andra aktörer, har prövats framgångsrikt i Uppvidinge. Satsningen visar att trenden går att vända. Arbetssättet sprids nu över landet. Där har alla intressen satt sig vid samma bord för att genom dialog komma fram till lösningar som fungerar lokalt. Precis det som Frisk efterfrågar.

Tyvärr är det fortfarande väldigt långt kvar till att nå de mål som finns för mängden tall, aptitliga lövträd och betesskador i ungskogen. Det är en ödesfråga för skogsproduktionen att vi får mer tall i den nya skogen, särskilt i sydöstra Sverige, vilket framgår av just den skogsproduktionsrapport som denna debatt utgår ifrån.

Jag vill också peka på att den biologiska mångfalden och mängden foder i skogen är pressat under det höga betestrycket. Som myndighet kan vi inte ensidigt närma oss problematiken. Svensk viltförvaltning och skogspolitik bygger på frihet under ansvar där markägare och jägare har ett delat ansvar att föryngra med rätt trädslag och reglera viltstammarna så att uppsatta mål kan uppnås.

Med rätt åtgärder i skogen i kombination med jakt så finns det plats för både älg, människa och skogsbruk i alla svenska skogar. Det tycks vi vara överens om så låta oss bygga vidare på den samverkansanda som präglar Kronobergs län.

Därför bjuder jag nu in Ewert Frisk för att tillsammans med den regionala skogsstrategin i Småland komma till skott med hur vi lokalt ska jobba vidare med projektet Mera tall. Tillsammans.

Jerker Bergdahl

Distriktschef Kronoberg, Skogsstyrelsen