Vägtullar i Växjö?

Ledare Artikeln publicerades

Trängselskatt i mellanstora städer går inte att motivera med hänvisning till att minska trängsel.

Frågan är inte aktuell nu. Senast någon tillfrågades om den var i april 2017 och då var svaret från trafikplaneringschefen Per-Olof Löfberg att Växjö, och stadens trafikproblem, är för litet. Men med tanke på stadens gröna profil och försök att minska persontrafiken är det nog bra att ta en titt på frågan.

Inför konferensen Transportforum som just avslutats i Linköping presenterade VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, en fallstudie av hur det skulle kunna se ut om en svensk mellanstor stad införde vägtullar. Uppsala valdes som studieobjekt på grund av den stora pendlingen och de stora förseningar som den orsakar där. Växjö ansågs 2014 vara Sveriges åttonde mest lättpendlade stad. Kanske förbättras den rankingen om tågpendlarna till Karlskrona från nästa höst kan slippa byta i Emmaboda.

Foto: Lena Gunnarsson

Studien visade att det kan vara lönsamt även för mindre städer i Sverige att införa trängselskatt. Hittills är det bara Stockholm och Göteborg som har detta. Det är också de två städer där pendlingskulturen är som svårast att hantera: kranskommunerna tjänar stort på att beskatta barnfamiljer och människor mitt i karriären medan stadskärnorna domineras av ekonomiskt svagare unga och pensionärer, samtidigt som förväntningarna på infrastrukturen är hög.

Så ser det inte ut i Växjö, en stad med stora möjligheter att växa innanför de ”tullar” som kommungränser idag innebär. Studien pekar på att investeringskostnaden för ett vägtullsystem lär minska och att det ökar sannolikheten för att mindre städer intresserar sig för upplägget. Däremot konstateras också att minskningen av själva trängseln bara utgör en tiondel av vinsten jämfört med intäkterna från systemet. Räknar man i det mer generella måttet ”välfärdsnytta” är den ekonomiska vinningen ändå tre gånger så stor.

Trängselskatt är alltså främst en ypperlig möjlighet till intäkter för kommuner och inte ett sätt att minska belastningen på vägnätet. Sedan kan förstås dessa intäkter användas till andra satsningar som i sig kan minska problemen. I Göteborg infördes trängselskatterna just i syfte att finansiera ett enormt infrastrukturprojekt.

I mindre städer, där man inte har samma belastning på vägarna och skevhet i beskattningen skulle trängselskatt snabbt bli en sockerchock i den kommunala ekonomin. Forskarna bakom studien pekar på faror med överdimensionerade offentliga åtaganden. Det skulle dessutom vara sötebrödsdagar på andras bekostnad. Många av de som bilpendlar till och från Växjö har svårt att välja något annat.

Trängselskatt i Växjö är inte på tapeten. Studien från VTI visar tydligt att för mellanstora städer skulle en sådan lösning knappast bidra till att lösa trafikproblem utan huvudsakligen till att få in pengar. Det skall krävas mycket för att förankra något sådant hos väljarna.