Värna mångsidig Israelrapportering

Ledare Artikeln publicerades

Svenska propalestinska organisationer har gynnats av statliga pengar. Men en organisation som velat förmedla en annan bild av läget i Mellanösterns har istället nekats anslag. 

Det är något förvånande att den Judiska församlingen i Stockholm, som är en av huvudmännen, efter ett internt ledningsskifte nu vill dra in sitt ekonomiska stöd till Svensk Israel-information och istället låta intresseorganisationer sköta verksamheten. Att Svensk Israel-information arbetat självständigt har skapat respekt för deras arbete i vida kretsar. 

Svenska medier har återkommande kritiserats, av bland andra Svensk Israel-information, för att förmedla nyheter från Mellanöstern utifrån en given förförståelse. Har Israel besvarat raketbeskjutningar från Gaza, rubriceras det regelmässigt med att Israel attackerat Gaza. Knivterrorattacker i Israel rapporteras inte som terror, till skillnad från om det skulle hända någon annanstans.

Att Mein Kampf, översatt till arabiska, säljs öppet i bokstånd på gatan i Ramallah på Västbanken ger sällan upphov till några reportage. Inte heller att väggarna i UNRWA:s flyktingläger tapetseras med "martyrbilder” för att hylla unga människor som terrorattackerat soldater eller andra och skjutits. Det faktum att Fatahs flagga fortfarande bär korslagda vapen som uppmanar till blodig kamp, och att man kan se småbarn på Västbanken vifta med dem, skapar inte rubriker.

För att visa olika sidor i denna konflikt – som inte har två sidor, utan en mångfald sådana – behövs skilda aktörer. En sådan roll fyller Svensk Israel-information. Därför är det uppseendeväckande att Sida, Forum Syd och Folke Bernadotteakademin alla ekonomiskt har stöttat de aktivistiska Palestinagruppernas framtagande av utbildningsmaterial, men utan angivna skäl avslagit Svensk Israel-informations ansökningar om medel för att ge ut skrifter om Israel.

Saken är nu anmäld till Justitieombudsmannen (JO). Utsikten för framgång kan i efterhand te sig små, men anmälan har ett symbolvärde. Här uppkommer frågor om myndigheterna verkligen agerat sakligt och opartiskt. En sida har genom statligt stöd fått möjlighet till ett informationsövertag i kampen om den svenska opinionen.

Den aktualiserar också Forums Syds stora makt över bistånd och informationsinsatser. Organisationen fördelar stora summor av statliga medel utan någon insyn. Statliga pengar förefaller ha förstärkt en ensidigt tendentiös bild av Mellanösternkonflikten i Sverige.

Men trots decennier av bistånd har den Palestinska myndigheten underlåtit att underhålla vattenrörssystemen och bygga reningsverk. Fast, stopp, det är väl Israel som stjäl allt vatten för palestinierna, eller? Se där, en fråga som Svensk Israel-information kan förmedla en mer sanningsenlig bild av än den som mytbildningen ger vid handen. Att förmedla fakta bortom slagord och anekdotisk bevisföring, är fortsatt en angelägen uppgift.