Opinion

Att sitta på läktaren gynnar inte Kronoberg

Michael Öberg (MP) ,
Stortorget i Växjö, centrum i Kronoberg, här i samband med firandet av Växjö Lakers SM-guld. Miljöpartiet välkomnar att Kronoberg ingår i en större region.
Foto:Filip Sjöfors
Stortorget i Växjö, centrum i Kronoberg, här i samband med firandet av Växjö Lakers SM-guld. Miljöpartiet välkomnar att Kronoberg ingår i en större region.

För omkring 400 år sedan lät statsmannen Axel Oxenstierna genomföra den länsindelning som i huvudsak gäller fortfarande i Sverige. Indelningen passade i den tidens samhälle men mycket har hänt sedan dess och i dag organiserar vi oss annorlunda.

Länsstyrelser har samarbete mellan sig som sträcker över flera län. Samma sak gäller sjukvårdsregioner, EU:s strukturfonder med mera. Vi klarar oss inte själva. Det finns ett behov av samhörighet genom starka regioner med medborgarnytta och identitet.

I Europa ser vi att starka regioner får allt större betydelse för utveckling, arbetsmarknad, infrastruktur osv. En stor del av miljöarbetet sker också på regional nivå. Sverige är inget undantag. Idag har vi tre stora regioner och 18 mindre. Det finns en asymmetri och ojämlikhet när det gäller förmågan att tillhandahålla god service till medborgarna. Det är inte acceptabelt.

I Kronoberg har vi utmaningar framför oss när det gäller till exempel sjukvården och inom den specialiserade vården där vi kan göra mycket mer idag så fler människor kan vara friska och leva längre. Dock finns ett bekymmer om att resurserna är otillräckliga. Vi är beroende av ett nära samarbete med andra regioner. Detsamma gäller för infrastruktur och regional utveckling.

Inom de områdena har vi samarbete med de sydligaste länen, samt mängder av samarbeten som spretar i en otydlighet gentemot medborgaren. Säkerligen finns lika många samarbeten som politikområden. Det är ett demokratiskt dilemma. Det finns ingen tydlig styrning och som medborgare kan du inte få insyn.

I stället för att medarbetare ägnar sin kompetens till framåtsyftande arbete i en hållbar region, så uppslukas de av gränsdragningsdokument och samarbetsavtal. Det leder till växande byråkrati och i ökad grad till ett tjänstemannastyre.

Förutom att stärka förutsättningen för service och kvalitet för medborgarna inom regionen så finns behov av ökad samverkan med staten. Därför kommer förslaget på ny länsindelning även innehålla hur myndigheter som till exempel Trafikverket ska organiseras på samma sätt. Reformen kommer att göra det lättare för den nationella och regionala nivån att samverka på ett konstruktivt sätt.

I samband med kommitténs arbete lyfts frågan om utökat regionalt utvecklingsansvar inom till exempel arbetsmarknad. Det förutsätter jämnstarka regioner. Aspekten regional utveckling betonas särskilt om regionerna övertar mer ansvar från staten.

Till skillnad från på Oxenstiernas tid så är det vi själva som formar vår region, inte någon annan som bestämmer åt oss. Jag anser att det är i högsta grad olyckligt att som vissa politiker sprider oro utan saklighet om till exempel nedläggning av Ljungby akutsjukhus. Man kan inte skylla på regionaliseringen att det tas dåliga politiska beslut. Om jag inte minns fel så var det en borgerlig majoritet i landstinget som avlövat förlossningskliniken och haft allvarliga försök att sälja ut lasarettet.

Regeringen beslutar om en ny länsindelning, men hur vi organiserar oss inom den nya regionen är det vi själva som bestämmer. Vilka orter som blir regionala centrum och för vad, hur stort fullmäktige, och hur lokaldemokratin kan förstärkas. Demokrati och medborgarnytta är grunden, och en större region ger oss förutsättningar att leverera inom områdena.

Förslaget till ny indelning är ett bra utgångsläge för en ny stark region med myllan i den småländska identiteten. Småland är ett starkt varumärke. Internationellt är Småland vida känt, men knappast Kronoberg. En Smålandsregion har fördelar för tillväxtskapande marknader, besöksnäring, jobb och grön hållbarhet. Goda grunder ges för ett starkt näringsliv som ger stabil regional ekonomi, och möjligheter till bra kollektivtrafik. Ett Småland är starkt med något angränsande län.

Då jag är en av dem från Region Kronoberg i SKL:s samverkansgrupp så har jag träffat utredarna och där har vi fått tydliga signaler om att det finns handlingsutrymme i arbetet för en ny hållbar samhällsorganisation. Men att enbart sitta på läktaren och titta på när övriga Sverige regionaliseras utvecklar inte Kronobergs län. Miljöpartiet välkomnar att Kronoberg ingår i en större region med Småland som bas.