Opinion

Vilka avregleringar vill du se Palmgren?

Oliver Rosengren ,

Bostadsmarknaden behöver strukturreformer som möjliggör mer byggklar mark, kortare plan- och byggprocesser och smidigare samråd med myndigheter och medborgare.

En aktuell studie från Boverket visar att också hyresreglering bidrar till utbudsrelaterade samhällsekonomiska förluster. Överregleringen på bostadsmarknaden är skälet till att det byggs för lite.

Ola Palmgren (S) skriver om behov av avreglering. En välkommen omprövning av de tidigare regleringsivrarna; Socialdemokraterna i Växjö. Samtidigt får Palmgren (S) det nästan att låta som att han tror att det är kommunen som stoppar byggandet. Givet att Palmgren är vice ordförande i ett bostadsbolag förefaller det dock osannolikt att han skulle vara så oinformerad.

Stefan Löfven behöver ta ansvar för bostadsbristen i Sverige. Vi som vill se fler och nya bostäder kan hoppas att Palmgren (S) ägnar kraft åt att genomdrivna samma nya syn på bostadspolitiken i Socialdemokraternas riksdagsgrupp. Nedan följer några exempel på avregleringar Socialdemokraterna och/eller deras samarbetsparti Vänsterpartiet röstat emot i riksdagen:

• Mildring av kraven på detaljplan. Bland annat att detaljplaner ska kunna antas av kommunstyrelsen eller byggnadsnämnden

• Nya bygglovsbefriade åtgärder bland annat. Attefallhusen

• Förbud mot kommunala särkrav

• Förlängd tid för tidsbegränsade bygglov

• Nya samordnade bullerregler

• Inreda enbostadshus med ytterligare en bostad utan bygglov

• Undantag från krav på tekniskt samråd vid flyttning av en enstaka enkel byggnad

• Rätt att hyra ut bostadsrätt utan att behöva ange skäl, och mer generös syn på när bostadsrätt ska kunna hyras ut

• Friare hyressättning vid privatuthyrning

• Avsteg från kraven på tillgänglighet och användbarhet vid inredning av vind

• Möjlighet för länsstyrelserna att upphäva strandskyddet vid små sjöar och vattendrag

• Planbestämmelser om utformning ska upphöra att gälla efter genomförandetidens slut

• Förlängning av tiden för presumtionshyror för att göra det mer lönsamt att bygga hyresrätter

Palmgren (S) redogör inte för vilka avregleringar han vill se. Den som vill möjliggöra för fler bostäder bör inte insinuera att Växjö kommun hindrar byggande, utan istället konkretisera vilka avregleringar regeringen bör föreslå för riksdagen. Vilka konkreta förändringar vill Ola Palmgren (S) se på bostadsmarknaden?