Hur ska äldrevården utvecklas?

Alvesta Artikeln publicerades

Äldrevården i Alvesta kommun är dyr och verksamheten har de senaste åren blivit mycket dyrare än budgeten.

Nästa år är tanken att det särskilda boendet Bryggaren ska stänga som just särskilt boende. Hur vill partierna lösa och utveckla äldrevården framåt?

Omsorgsnämnden i Alvesta har dragits med miljonunderskott i budgeten i flera år. Enligt förvaltningen är många hus och lägenheter äldre bor i dåligt anpassade, vilket gör att äldre tvingas flytta till särskilda boenden i tidigare åldrar.

I många kommuner har man börjat prata om så kallade trygghetsboenden, en mellanväg mellan eget hem och särskilt boende. Planerna på trygghetsboenden är även i full gång i Alvesta kommun.

Det särskilda boendet Bryggaren har i flera års tid varit tänkt att ersättas av ett nytt särskilt boende. Men efter att upphandlingen av ett nytt boende inte gav något resultat är den styrande minoritetens tanke att Bryggaren ändå ska stängas igen i början på nästa år, bland annat för att Värends Räddningstjänst har flaggat för ett föreläggande på grund av den undermåliga brandsäkerheten i byggnaden.

Det är något som har upprört anhöriga och anställda inom omsorgen och förvaltningens chef Mats Hoppe har flaggat för att man i värsta fall kan behöva hyra provisoriska boendeplatser i Växjö under en period. Ett förslag är sedan att bygga om Bryggaren till senior- och trygghetsbostäder.

Med den bakgrunden undrar vi hur partierna vill utveckla äldreomsorgen och om de tycker att Bryggaren ska fortsätta som särskilt boende.

Frågorna vi har ställt är:

1. Hur vill ni utveckla eller förändra äldreomsorgen under nästa mandatperiod?

2. Bör kommunen satsa på nödvändiga investeringar för att behålla Bryggaren som särskilt boende?

Vänsterpartiet

1. Vi anser att det behövs fler ”händer” i vården. Det behövs mer personal som arbetar direkt med vårdtagarna i stället för allt fler mellanchefer i verksamheterna.

Vi vill garantera rätt till ett tryggt boende för alla som har behov av detta, oavsett anledning och att vi har en väl fungerande hemtjänst.

Det är det viktigt att vi även mer aktivt arbetar med att förbättra arbetsmiljön för våra anställda inom all omsorg. Även lönebilden bör ses över.

2. Ja. Att installera sprinklersystem innebär inga större kostnader.

Moderaterna

1. För oss Moderater är det viktigt med valfrihet. Vi vill öka valfriheten för våra omsorgstagare, dels vilken utförare som ska komma till dem, men också hur och när de ska få sin hjälp.

Vi behöver också satsa på vår personal, vi behöver se till att deras arbetsmiljö förbättras och vi ska satsa på friskvård för att sänka sjukskrivningstalet.

Ett område som vi ska satsa extra på är demensvården, därför vill vi demenscertifiera all personal som arbetar inom äldreomsorgen.

2. Nej. Eftersom vi har många tomma platser på särskilt boende ska vi satsa på trygghetsbostäder, Bryggaren ska omvandlas till detta.

Kristdemokraterna

1. Vi vill bygga ett nytt äldreboende, men inte på Bryggaren.

2. Nej. Bryggaren vill vi ska bli ett trygghetsboende.

Centerpartiet

1. Vi vill utveckla äldreomsorgen för att möta framtiden och individens behov av stöd och service.

Äldreomsorg ska finnas nära och välutbyggd i hela kommunen. Vi vill bygga så kallade trygghetsboenden runt om i kommunen för att kunna tillmötesgå de önskemål som finns om en bostad för personer som vill flytta ifrån sin villa, men som är ”för pigga” för ett särskilt boende.

Vi vill utveckla hemtjänsten samt utveckla stödet till anhörigvårdare. All äldreomsorg ska utgå ifrån individens behov.

2. Nej. Bryggaren bör till största del byggas om/anpassas till att bli ett Trygghetsboende istället.

Sverigedemokraterna

1. Vi vill se fler boendetyper för äldre. Idag finns det inga bra alternativ för äldre som inte längre önskar eller klarar av att bo kvar i sitt nuvarande boende, men som inte blir beviljade en plats på ett särskilt boende.

Så kallade trygghetsboende är ett bra alternativ som ger goda möjligheter till såväl ett socialt liv som rekreation, t.ex. studiecirklar, musikgrupper, hantverk, träning etc.

2. Nja. Vi ser på sikt att Bryggaren blir ett trygghetsboende och att ett nytt särskilt boende byggs.

Liberalerna

1. Liberalerna vill garantera plats på trygghetsboende för alla över 85+ om de så önskar.

Vi vill därför bygga trygghetsboenden och seniorlägenheter. Befintliga fastigheter måste klimatanpassas så att temperaturreglering kan ske, både för de boendes behov men också för personalen.

En dietist måste anställas samt se över personalbemanningen då det behövs fler händer på golvet. Ett nytt särskilt boende måste beslutas under kommande mandatperiod.

2. Ja. I dagsläget går det inte att flytta ut från Bryggaren. Saknas platser i kommunen.

Socialdemokraterna

1. Vi måste utveckla och specialisera vår hemtjänst för att på ett professionellt sätt erbjuda de tjänster och de stöd som efterfrågas.

Vi behöver skapa trygghetsboende i kommunens alla delar för att alla ska kunna leva ett så självständigt liv så länge som möjligt.

De äldre i Alvesta ska känna sig trygga med att vi kan erbjuda särskilt boende för de i behov av det. Alvesta kommuns roll som attraktiv arbetsgivare måste stärkas för att attrahera fler människor till omsorgen.

2. Nej. Bryggaren ska göras om till bostäder, bland annat trygghetsbostäder.

Alvesta Alternativet

1. Vi vill öka antalet platser i särskilt boende. Trygghetsboende är en boendeform som kräver ett centrumnära läge om det skall vara attraktivt för människor som klarar sig utan större hjälp.

Att öka livskvaliteten gör man genom att de boende kan nyttja befintlig service i form av butiker, apotek, vårdcentral m.m.

2. Ja. Vi vill omgående skriva nytt hyresavtal med Allbohus och inleda arbetet med det som behövs.

Miljöpartiet

1. Bygga/bygga om så att kommunen kan erbjuda trygghetsboenden.

2. Nej. Trygghetsboenden kommer till del att ersätta behovet av särskilda boenden.

ALLA NYHETER OM VALET HITTAR DU HÄR