Lobbyn

Förbud mot längre och tyngre lastbilar riskerar jobben

Lobbyn Artikeln publicerades

Att säkra fungerande och kostnadseffektiva lastbilstransporter i Sverige är lika viktigt som att utveckla de andra trafikslagen. Goda transportmöjligheter är avgörande för att säkra såväl Sveriges som Europas konkurrenskraft och tillväxt, skriver Jessica Rosencrantz (M), riksdagsledamot i trafikutskottet och Johan Hultberg (M), riksdags­ledamot i miljö- och jordbruksutskottet.

?Fler jobb och en ökad tillväxt är receptet för att vända­ de senaste krisåren i Europa. Den fria rörlig­heten i Europeiska ­Unio­nen måste värnas och kommunikations­möjligheterna stärkas så att människor och företag kan verka över hela Europa.
Alla trafikslag behövs men med Miljöpartiets och Vänsterpartiets motstånd till längre och tyngre­ fordon riskeras utvecklingen vid ett eventuellt regeringsskifte.
Förslaget från EU-kommissionen om det så kallade fjärde järnvägspaketet­ är välkommet. Tanken med förslaget är att skapa ett gemensamt europeiskt­ järnvägsområde utan administrativa, tekniska eller rättsliga hinder.
Målsättningen är exempelvis att ett tåg från Kiruna ska kunna köra till södra Italien­ och tvärtom utan att möta nationella avvikelser. Om detta blir verklighet kan vi flytta över mer gods från last­bilar till järnväg för snabbare och miljövänligare transporter.
Även om nyttjandet av järnvägen behöver öka är lastbilstransporter fortfarande­ oersättliga i vissa fall och för många företag. En stor del av Sveriges export grundar sig på svenska basnäringar såsom skogsbruk och gruvdrift där en fun­gerande lastbilstransport är avgörande för branschens och Sveriges ekonomiska framgång. Sverige är ett stort land med långa avstånd och genom att tillåta längre och tyngre lastbilar kan både kostnader och miljöpåverkan reduceras, utan att det enligt gjorda studier inverkar på säkerheten. Vi måste därför värna den möjligheten eftersom den tydligt stärker Sveriges transport­förmåga och konkurrenskraft.
Vid ett eventuellt regeringsskifte skulle möjligheten till denna effektivisering och minskade miljöpåverkan gå om intet. Social­demokraterna är beroende av Miljöpartiet och Vänster­partiet som båda är emot att Sverige beviljas ett undantag från EU för längre och tyngre fordon i Sverige. Dessutom vill samtliga tre partier införa en kilometerskatt, vilket skulle bli katastrofalt kostsamt för branschen och öka kostnaderna för svenska­ konsumenter.
Att säkra fungerande och kostnadseffektiva lastbilstransporter i Sverige är lika viktigt som att utveckla de andra trafikslagen.
Goda transportmöjligheter är avgörande för att säkra såväl Sveriges som Europas konkurrenskraft och tillväxt. Människor behöver resa till och från arbete och företag behöver trans­portera sina varor.
Vi måste därför fortsätta satsningarna inom både den svenska och den europeiska infrastrukturen. Framförallt måste vi fortsätta sammanlänkningen av Europa.
Men vi har heller inte råd att säga nej till något trafikslags utveckling. Oppositionens motstånd till ett svenskt undantag för längre och tyngre fordon riskerar att slå direkt mot svenska företag, jobben och tillväxten.