Lobbyn

Förnya arbetslinjen för full sysselsättning

Lobbyn Artikeln publicerades

Den ekonomiska krisen har försvårat kampen mot utanförskapet, försämrat förutsättningarna för ungdomar att få jobb och gjort att flera integrationsutmaningar kvarstår. Arbetslinjen behöver förnyas och tydligare komplettera drivkraft för att jobba med ökad efterfrågan på arbetskraft, ökad anställningsbarhet hos svaga grupper och satsningar på företag som anställer.
Nya jobb skapas i företag som växer. Bakom varje framgångsrikt företag finns en människa som sliter dag och natt för att göra sin idé till verklighet. Företagaren är en jobbhjälte och Sverige behöver fler jobbhjältar. Tre av fyra jobb skapas i företag med färre än 50 anställda. Inte minst den småländska entreprenörskapsandan behöver belönas bättre och spridas till hela Sverige.
Under nästa mandatperiod behöver Alliansen vara en tydligare kraft för fler jobb genom stärkt svenskt och småländskt entreprenörskap.

Gör det billigare att anställa.Ungefär en tredje­del av arbetsgivaravgiften är ren skatt, denna anställningsskatt bör gradvis avskaffas.

Uppmuntra risktagandeoch anställningar. Bolags­skatten för företag verksamma i den reala ekonomin bör fortsätta att sänkas. Företag som ökar sitt personalantal bör få en särskild rabatt på bolagsskatten.

Inför ett krångeltak.I dag tvingas företag till otaliga myndighetskontakter. På sikt bör ett företag bara behöva en ingång för kontakter med det offentliga, som ett steg på vägen bör myndigheters insatser samordnas så att företag får mer tid till sin riktiga verksamhet.
Jobbskatteavdraget är grundstenen i att göra det mer lönsamt att jobba, särskilt för personer med små och vanliga inkomster. När det lönar sig bättre att arbeta blir jobben fler eftersom efterfrågan i ekonomin ökar och fler står till arbetsmarknadens förfogande. Att fortsätta göra det mer lönsamt att arbeta är bästa sättet att förhindra att arbetslösheten biter sig fast och underlättar för att bryta det djupaste utanförskapet. Att göra det mer lönsamt att gå från utanförskap till arbete är särskilt viktigt för att förbättra integrationen.

Gör klivetfrån utanförskap mer lönsamt. Genom att förstärka jobbskatteavdraget just vid första inträdet på arbetsmarknaden blir första jobbet mer lönsamt. Till exempel kunde de 300 000 första intjänade kronorna i någons liv helt skattebefrias, vilket skulle ge lägre trösklar och större drivkrafter.

Förstärk jobbskatteavdragetför dem med lägst inkomster. Förutsatt att den förstärkning som utlovats i Alliansens valmanifest kan införas i och med höstens budget bör nästa förstärkning utformas så att de med lägst inkomster får allra mest.

Låt utbildning löna sig.Det är rimligt att de som tjänar mest betalar mer i skatt. Däremot är det inte rimligt att många med korta utbildningar och relativt vanliga inkomster får nästan hela sin utbildningspremie uppäten i skattehöjningar. Taken i den statliga inkomstskatten behöver höjas.
Orsaken till den höga ungdomsarbetslösheten är att många unga saknar tillräckliga kunskaper och att flera vägar till jobb är stängda. Det är bra att Alliansregeringen och arbetsmarknadens parter nu har tagit steg mot yrkesintroduktioner. Den utvecklingen behöver kompletteras med en kunskapsskola som tar den moderna arbetsmarknadens utmaningar på allvar.
Den enskilde elevens koppling till arbetslivet och entreprenörskap bör stärkas redan i skolan. Oavsett vilket program en elev har valt bör hen erbjudas arbetsmarknadskontakt och det ska det vara möjligt att starta och driva UF-företag för alla elever.

Meningsfull praktik.Alla grund- och gymnasie­skolor bör vara skyldiga att erbjuda alla elever meningsfull praktik. I avtalen mellan arbetsmarknadens parter bör framgå att arbetsgivare och fack gemensamt ska verka för praktikplatser på så många arbetsplatser som möjligt. Behovet av statligt stöd för detta bör prövas.

Studie-och yrkesvägledningslyft.Alla elever i grund- och gymnasieskolan bör få kontinuerlig studie- och yrkesvägledning. Detta bör samordnas mellan skolan, Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadens parter.

Entreprenörskap i all utbildning.Alla gymnasieelever bör få möjlighet att starta och driva UF-företag. Många ungdomar som i dag lämnar skolan skulle kunna nå egen försörjning genom företagande.
De här tre delarna förtydligar och förnyar arbetslinjen. Det behövs mer fokus på företagens och skolans roll i arbetet med att nå full sysselsättning. Den entreprenörskapsanda som finns här i Småland behöver en röst i hela Sverige.

OLIVER ROSENGREN
Kandidat till Riksdagen
Nya Moderaterna