Styrande i Alvesta visar ingen hänsyn

Debatt ,

Vid tisdagens kommunfullmäktige (KF) i Alvesta beslutades att avslå en motion, som Miljöpartiet väckt, utan att någon ledamot för partiet var närvarande. Formellt är det inte fel. Men i coronatider borde fullmäktiges presidium ha agerat annorlunda.

Anita Thörn von Rosen (MP) är missnöjd med kommunfullmäktige i Alvestas agerande.
Foto: Anna Persson
Anita Thörn von Rosen (MP) är missnöjd med kommunfullmäktige i Alvestas agerande.

Folkhälsomyndigheten har rekommenderat att personer över 70 år och de som känner det minsta sjukdomssymptom skall undvika större folksamlingar.

Före KF-mötet hade vi meddelat kommunledningsförvaltningen att vi skulle följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och att ingen därför skulle finnas i KF på Miljöpartiets enda plats. Ändå avgjordes den motion, som vi väckt hösten 2019 avseende avveckling av det kommunala bolaget Alvesta Utveckling AB. Alltså inget brådskande ärende.

Men det är ordföranden som avgör vilka ärenden som skall tas upp. Att ärendet avgjordes utan att motionären var närvarande, trots att vi hade meddelat att orsaken till vår frånvaro var coronavirusutbrottet, är symtomatiskt för de styrande i Alvesta kommun.

Det kommunägda bolaget Alvesta Utveckling AB har utnyttjats för att kringgå demokratiska regler.

Enligt bolagsordningen för Alvesta Utveckling AB ska verksamheten ”bedrivas enligt affärsmässiga grunder, men det samhällsekonomiska perspektivet (kommunnyttan), där värdeskapandet handlar om nytta i förhållande till kostnader för medborgarna, ska vägas in.”

Affärsmässigheten är alltså huvudsatsen, det som styr all verksamhet. Bisatsen, att samhällsnyttan skall vägas in, är alltså underordnad huvudsatsen.

Bolagsordningen föreskriver också att bolaget ska bereda KF ”möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt, fattas.”

Alvesta Utveckling AB har avtalat att betala ut två miljoner kronor till Alvesta GIF, utan någon egentlig motprestation. Den enda motprestation, kommunen till godo, är att ”föreningen förbinder sig att dagtid upplåta (vederlagsfritt) konstgräsplan till skolor och förskolor vid friluftsdagar motsvarande om inga andra evenemang är planerade av föreningen.”

Obs att det är bara om inga andra evenemang är planerade, som skolor och förskolor får disponera planerna, alltså ingen egentlig motprestation.

Att skänka bort två miljoner är inte att bedriva verksamhet enligt affärsmässiga grunder. Förfarandet är exempel på ett beteende där de beslutande har låtit symbolvärden och personliga intressen vara styrande i stället för affärsmässighet.

Dessutom, att skänka bort två miljoner kronor, är både av principiell betydelse och av större vikt. Särskilt med tanke på att kommunen dessutom har gått i borgen för Alvesta GIF:s lån på 3,1 miljon kronor för byggande av konstgräsplaner.

KF skulle därför enligt bolagsordningen ha beretts möjlighet att ta ställning i frågan.

Alvesta Utveckling AB:s verksamhet har inte genererat någon vinst. Bolaget har ingen egen vinst att ge bort, utan har i stället utnyttjats som mellanled för utbetalning av bolagsvinster från koncernbolagen. Vinster från de övriga kommunägda bolagen, där det på många håll finns stora behov av renovering och nyinvestering för framtida funktioner i samhället.

Miljöpartiet hade därför i motionen föreslagit, för att förebygga att något liknande som redan hänt, skall hända igen, att bolaget Alvesta Utveckling AB avvecklas. Men vi bereddes inte ens tillfälle att argumentera för motionen i KF.

Anita Thörn von Rosen, gruppledare för Miljöpartiet i Alvesta