Annons

Detta har KD gjort för omsorgstagarna

Replik till Ingegerd Gustavsson (Smålandsposten den 4/4).
Replik • Publicerad 13 april 2022
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Anna Zelvin (KD).
Anna Zelvin (KD).

Jag vill börja med att tacka Ingegerd för frågorna vilket låter mig förtydliga hur några av de insatser Kristdemokraterna initierat inom omsorgen bidrar till omsorgstagarens bästa.

• Ofrivillig ensamhet

Annons

En av vår tids stora folkhälsosjukdomar. Fortfarande stigmatiserad, svår att erkänna och därmed svår att upptäcka. Forskning visar att den oönskade ensamheten medför ökad risk att utveckla hjärt- och kärlsjukdomar, stroke, demens och psykisk ohälsa samt allmän ökad hälsorisk. Kristdemokraterna initierade det arbete som vi har valt att kalla ensamhetsscreening. När en person för första gången söker hemtjänstinsats görs i dag både en utredning av personens vårdbehov och personens sociala kontakter för att identifiera om personen lider av ensamhet. Individuella insatser kan därmed bidra till att bryta isolering, skapa mening, gemenskap och ökat välbefinnande för omsorgstagaren.

• Specialistunderskötersketjänster

Tack vare bättre livsvillkor, medicinsk utveckling och vård lever människor allt längre. Fler levnadsår gör även att fler får demensdiagnos. I kommunal regi utförs alltmer komplex vård. Detta ställer högre krav på undersköterskor med kvalificerad yrkeskompetens. Sjuksköterskor och undersköterskor möter oftare patienter med samsjuklighet. Därför såg vi behovet av att inrätta specialistunderskötersketjänster för att höja kompetensen runt våra omsorgstagare. Nu ges därför undersköterskor möjlighet till att få specialistkompetens inom palliativ-, demens- sår – och nutritionsvård. Detta stärker omsorgen och vården runt våra mest sjuka och sköra.

• Fler anhörigkonsulenter

Nästan var femte svensk stödjer och vårdar anhöriga i hemmet. En krävande insats för den som vårdar samtidigt som detta görs med stor kärlek. Att vara anhörigvårdare är krävande och tar mycket tid i anspråk. För att skapa tid för återhämtning har vi i den blågröna majoriteten i Växjö kommun infört avlösarservice där personal från hemtjänsten löser av och avlastar den som vårdar i hemmet. Kristdemokraterna ser ett behov av att stärka kontinuiteten i avlösarservicen. Omsorgstagare och anhöriga ska känna trygghet i att den personal som återkommande avlöser är känd för omsorgstagaren. Ökad trygghet ska få fler att använda sig av avlösarservice. Vi såg även ett behov av att stärka upp med fler anhörigkonsulenter och anhörigvårdare som omsorgstagare i hemmet kan vända sig till för att erbjudas olika former av direkt stöd. Samtalsgrupper och träffpunkter samordnas för personer i samma livssituation så att den kan mötas och dela livet med varandra.

Detta är insatser som gör skillnad, underlättar och ökar tryggheten för alla omsorgstagare i Växjö kommun. Men detta är bara ett axplock av de insatser vi gör för en trygg och god vård och omsorg i Växjö kommun.

I mitt uppdrag måste jag alltid se utifrån flera perspektiv samtidigt. Hur kan vi möta behovet hos morgondagens omsorgstagare? Hur kan vi utvecklas så att våra medarbetare ges de bästa förutsättningarna. Dessa frågor hänger ihop och måste utvecklas i symbios för att vi ska kunna leverera en trygg och individanpassad omsorg till alla omsorgstagare.

Med hjärta för en trygg äldreomsorg,

Anna Zelvin (KD), vice ordförande i omsorgsnämnden i Växjö kommun

Annons
Annons
Annons
Annons