Annons

Jämlik skolskjuts är vägen framåt

Centerpartiet vill att Tingsryds kommun anordnar skolskjuts även för friskoleelever med behov av skolskjuts inom grundskolan då dessa går i geografiskt närmaste skola.
Debatt • Publicerad 10 augusti 2018
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Centerpartiet i Tingsryd anser att samma skolskjutsregler, oavsett huvudman, är en jämlikhets- och rättvisefråga.
Centerpartiet i Tingsryd anser att samma skolskjutsregler, oavsett huvudman, är en jämlikhets- och rättvisefråga.Foto: JANERIK HENRIKSSON / TT

Skollagen är tydlig gällande att ”elever i grundskola med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet.” (Skollagen, 10 kap §32)

Däremot är Skollagen dessvärre otydlig gällande vad som gäller angående kommunernas skyldighet att anordna skolskjuts för elever som valt att gå i en fristående skola. Skrivningen i skollagen, ”I de fall då det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter ska kommunen även anordna skolskjuts i dessa fall.” (Skollagen, 10 kap §32)

Annons

Det innebär att det ska till en tolkning av begreppet svårighet. Vad utgör en ekonomisk eller organisatorisk svårighet egentligen, och hur liten kan denna svårighet vara för att kommunen har rätt att göra bedömningen att svårigheten är för stor?

Organisatorisk borde knappast räknas som speciellt stor svårighet. Kommunen bör ju ändå beräkna hur en skolskjutstur skulle se ut för varje enskild skolskjutselev att bli skjutsad till den kommunala anvisade skolan. Det vill säga ska man från kommunens sida vara noggrann i sin bedömning om den ekonomiska svårigheten att anordna skolskjuts för en elev till en friskola måste det för varje skolskjutselev läggas upp turer som om denne ska skjutsas till den kommunala anvisade skolan. Det är nämligen utifrån kostnaden för dessa tänkta skolskjutsturer som den ekonomiska svårigheten ska beräknas. Blir det dyrare för kommunen att skjutsa eleven från sin bostad till friskolan i fråga än vad det skulle kosta att skjutsa dem till den kommunala skolan?

För Tingsryds kommun betvivlar vi att det överhuvudtaget blir dyrare i många av fallen för skolskjutseleverna som valt att gå i någon av våra fristående skolor och att det därmed är svårt att med ärlighet göra bedömning att en ekonomisk svårighet har uppstått för kommunen i detta. Tvärtom hade det förmodligen i flera fall varit en större ekonomisk svårighet att skjutsa till den kommunala anvisade skolan.

Att undanta elever som väljer att gå på den skola som till exempel finns närmast deras bostad bara för att denna skola råkar vara en fristående skola borde inte vara förenligt med en av kommunens grundläggande skyldighet enligt kommunallagen, att behandla alla kommunmedlemmar lika enligt den så kallade likställighetsprincipen (Kommunallagen, 2 kap §2). Det är således en jämlikhetsfråga och en rättvisefråga att samma skolskjutsregler ska gälla oavsett huvudman.

Från Centerpartiers sida menar vi att alla kommunens elever ska behandlas lika, oavsett vilken som är huvudman för den skola som de har valt. Vi vill därför att Tingsryds kommun anordnar skolskjuts även för friskoleelever med behov av skolskjuts inom grundskolan då dessa går i geografiskt närmaste skola.

För detta har vi avsatt medel i 2019 års budget som tillsammans med en del av den besparing som gjordes i och med den nya skolskjutsupphandlingen löser finansieringen, så att vi i Tingsryds kommun kan hävda att vi står för kommunallagens likställighetsprincip.

Vi behöver dock agera snabbare än så. Vi behöver få till stånd en lösning redan till årets hösttermin för friskolornas skolskjutselever. Det är nämligen med jämlik skolskjuts som vi tar Tingsryds kommun framåt.

Centerpartiets representanter i bildningsnämnden i Tingsryds kommun:

Mikael Andersson, Annica Hägg Johansson, Maria Petersén, Ann-Charlott Cato, Britt-Louise Berndtsson

Annons
Annons
Annons
Annons