Annons

Kraftfull satsning på omsorg i en orolig tid

Den Blågröna majoriteten i Växjö satsar kraftfullt på omsorgsfrågorna inför 2021. Mer än 50 miljoner kronor tillförs nämndens budget för kommande år. Dessa medel kommer att bli ett mycket positivt tillskott i arbetet med att möta våra omsorgstagares behov.
Debatt • Publicerad 8 december 2020
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Växjös och Sveriges omsorg står alltså inför stora utmaningar de kommande åren och vi behöver göra strategiska satsningar”, skriver Blågröna Växjö.
”Växjös och Sveriges omsorg står alltså inför stora utmaningar de kommande åren och vi behöver göra strategiska satsningar”, skriver Blågröna Växjö.Foto: Fredrik Sandberg/TT

Sverige står inför ett paradigmskifte. Mycket av den vård och omsorg som fram till i dag regionerna ansvarat för kommer att överföras under kommunalt ansvar. Detta kommer att ställa nya krav på Sveriges kommuner. Vi behöver därför redan nu, i budgeten för nästa år, ta höjd för detta. Omställningen går under rubriken ”God och Nära Vård och Omsorg”. Detta är en orsak till att vi i Växjö valt att av staten begära att få anställa läkare inom omsorgen.

I budgeten för kommande år har vi fört in satsningar på att utveckla och förbättra det förebyggande arbetet när det gäller våra äldre. Det innebär bättre möjligheter till utevistelse, ökad fokus på god, vällagad och näringsriktig kost, förstärkt anhörigstöd, stärkt samarbete med äldrepsykiatrin och förbättrad demensvård. Det innebär också att vi i samverkan med regionen säkerställer årlig uppföljning av medicinering av personer inom LSS-omsorgen, personer boende i särskilda boenden och för personer med hemtjänst.

Annons

Vi prioriterar även kvalitetsarbetet. Vi utökar antalet specialistsköterskor och renodlar undersköterskornas arbetsuppgifter. Samverkan med universitetet utvidgas och systematiska kvalitetsarbetet förstärks med naturligt stöd i vetenskap och beprövad erfarenhet.

Verksamheten förstärkts med personer med pedagogisk utbildning. Detta är extra viktigt när det gäller den dagliga verksamheten. Här behövs för omsorgstagarna en tydlig struktur och ökad pedagogisk kompetens.

Habiliteringsersättningen är den senaste åren höjd med hjälp av riktat statsbidrag. Nu säkerställs nivån till den nivå som gällt 2020. Detta blir ett nödvändigt tillskott för dem som har de allra lägsta pensionerna.

Växjös och Sveriges omsorg står alltså inför stora utmaningar de kommande åren och vi behöver göra strategiska satsningar för att klara både ett ökat antal äldre i behov av omsorg och att utbilda och rekrytera den personal och de personalkategorier som vi kommer att ha behov av.

Omsorgsnämnden genomför därför sammantaget följande åtgärder:

• Vi förbättrar kontinuiteten inom hemtjänsten.

• Vi förstärker det förebyggande hälsoarbete till exempel genom införande av årlig läkarkontakt med kontroll av mediciner för samtliga omsorgstagare, säkrar möjlighet till ökad utevistelse och förbättrar utbudet av aktiviteter vid särskilda boenden.

• Vi stärker anhörigstödet.

• Vi stärker samarbetet med äldrepsykiatrin för förbättrad demensvård.

• Vi genomför en fortsatt satsning på anpassad kost till våra äldre.

Annons

• Vi höjer habiliteringsersättningen till den nivå som det riktade statsbidraget medgav förra året.

• Vi förstärker den pedagogiska kompetensen i verksamheten.

• Vi ökar andelen specialistsköterskor för att möta ”God och Nära Vård och Omsorg”.

• Vi stärker det systematiska kvalitetsarbetet och förbättrar kopplingen till forskning och beprövad erfarenhet.

• Vi digitaliserar för förbättrad säkerhet; inför GPS-baserade lösningar för trygghetslarm, utreder införande av digitalt stöd av i läkemedelshanteringen med mera.

• Vi ser över möjligheten till större renodling av innehållet i underskötersketjänsterna.

• Vi utvecklar samarbetet med Linnéuniversitetet, möjlighet till inrättande av delad forskartjänst (ett kliniskt lektorat) utreds

Genom att genomföra ovanstående satsningar inom omsorgen i Växjö stärks kvaliteten och tryggheten för våra äldre och våra omsorgstagare.

För Blågröna Växjö

Ulf Hedin (M) Ordf i omsorgsnämnden

Annons

Anna Zelvin (KD) vice ordf i omsorgsnämnden

Margareta Jonsson (C) Ledamot i omsorgsnämnden

Lars Rejdnell (L) Ledamot i omsorgsnämnden

Gunnel Jansson (MP) Ledamot i omsorgsnämnden

”Vi prioriterar även kvalitetsarbetet. Vi utökar antalet specialistsköterskor och renodlar undersköterskornas arbetsuppgifter. Samverkan med universitetet utvidgas och systematiska kvalitetsarbetet förstärks med naturligt stöd i vetenskap och beprövad erfarenhet.”
Annons
Annons
Annons
Annons