Annons

Lär sig alla barn att läsa och skriva i lågstadiet?

Ett av skolans viktigaste uppdrag är att lära barn läsa och skriva. Vi vet i dag att en god läs- och skrivförmåga är en förutsättning för att kunna delta i det moderna informationssamhället. I förlängningen också en förutsättning för att kunna verka och leva i en demokrati oavsett bakgrund eller funktionsförmåga. Att klara skolan med godkända betyg är en friskfaktor ur ett hälsoperspektiv och kan motverka psykisk ohälsa och främja välmående.
Debatt • Publicerad 7 december 2020
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Under coronapandemin, med inställd läxläsningshjälp, stängda bibliotek, mer isolerade familjer och hög sjukfrånvaro, blir det extra viktigt att skolor hittar vägar för att främja elevers läs- och skrivutveckling”, skriver debattskribenterna.
”Under coronapandemin, med inställd läxläsningshjälp, stängda bibliotek, mer isolerade familjer och hög sjukfrånvaro, blir det extra viktigt att skolor hittar vägar för att främja elevers läs- och skrivutveckling”, skriver debattskribenterna.Foto: Vilhelm Stokstad/TT

Forskning visar att en god läs- och skrivundervisning och tidiga stödinsatser lägger grunden för den fortsatta kunskapsutvecklingen och ger elever större möjligheter att klara skolan. Hur ser det då ut i dag? Enligt Skolverkets statistik är det faktiskt vanligt att elever får särskilt stöd först i årskurs 8 eller 9 och då har många frustrerade skolår gått förlorade. För att vända denna trend infördes för drygt ett år sedan förändringar i skollagen, Läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga insatser, som förtydligar att alla barn ska få rätt stöd i rätt tid.

Att alla barn ska få stöd tidigt kan tyckas vara en självklarhet men ett misstag som gjorts i svensk skola är att man väntat för länge med att ge stöd och göra insatser för de elever som behöver. För att skolorna ska uppmärksamma vilka barn som är i riskzonen för att utveckla läs- och skrivsvårigheter finns Skolverkets nationella kartläggningsmaterial som stöd i detta viktiga arbete.

Annons

Nu under coronapandemin, med inställd läxläsningshjälp, stängda bibliotek, mer isolerade familjer och hög sjukfrånvaro, blir det extra viktigt att skolor hittar vägar för att främja elevers läs- och skrivutveckling. För att Läsa, skriva, räkna-garantin ska bli verklighet krävs ett tillsammansarbete på flera fronter. Skolhuvudmännen och skolledning måste skapa förutsättningar som ger lärare möjlighet att genomföra detta viktiga uppdrag.

Specialpedagogiska skolmyndigheten har tagit fram ett nytt studiepaket som syftar till att ge lärare ökade kunskaper om läs- och skrivsvårigheter och dess pedagogiska konsekvenser. Studiepaketet är kostnadsfritt och riktar sig till lärare som undervisar från förskoleklass till årskurs 3.

Vi uppmanar alla skolor att ta hjälp av Studiepaketet läs- och skrivsvårigheter F-3. Specialpedagogiska skolmyndigheten har också en frågetjänst Fråga en rådgivare. Dit kan lärare, rektorer eller föräldrar ringa eller skicka in frågor eller söka stöd.

Vi uppmanar också kommunala och fristående skolhuvudmän att ta stöd från de samverkanskontor som vår myndighet har startat runt om i landet, till exempel finns det ett samverkanskontor i Växjö. Där kan skolhuvudmän få strategiskt stöd för att ge skolor bättre förutsättningar att garantera att alla elever får lära sig läsa och skriva i lågstadiet.

Evelinn Fagerberg, rådgivare Specialpedagogiska skolmyndigheten i Växjö

Ann Louise Eriksson, rådgivare Specialpedagogiska skolmyndigheten i Luleå

Kerstin Norell-Helmsjö, rådgivare Specialpedagogiska skolmyndigheten i Umeå

Ulrika Näsholm, rådgivare Specialpedagogiska skolmyndigheten i Härnösand

Aya Stehager, projektledare Specialpedagogiska skolmyndigheten i Stockholm

”Att alla barn ska få stöd tidigt kan tyckas vara en självklarhet men ett misstag som gjorts i svensk skola är att man väntat för länge med att ge stöd och göra insatser för de elever som behöver.”
Annons
Annons
Annons
Annons