Tillit till professionen för en fungerande socialtjänst

Socialtjänsten har under en längre period varit föremål för stora organisationsförändringar. En del av dessa förändringar utgår ifrån tanken att alla institutioner går att effektivisera, men i en allt för snabb förändringstakt finns en risk att klientens behov överskuggas.
Debatt • Publicerad 4 juni 2021
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
En skrivelse har lämnats till nämnden för arbete och välfärd som syftar till att säkerställa att ledamöter, på ett lättillgängligt sätt, får tillgång till den information de behöver, skriver debattskribenterna från Vänsterpartiet.
En skrivelse har lämnats till nämnden för arbete och välfärd som syftar till att säkerställa att ledamöter, på ett lättillgängligt sätt, får tillgång till den information de behöver, skriver debattskribenterna från Vänsterpartiet.Foto: LENA GUNNARSSON

De problem som uppdagats inom socialtjänsten i Växjö är sannolikt konsekvenser av ett för omfattande reformarbete och en socialpolitisk inriktning som i viss mån tappat fokus på det sociala arbetets uppdrag; att vara det skyddsnät som fångar upp oss när vi faller.

Vänsterpartiet vill inte detaljstyra socialtjänsten, utan ge dem resurser att sköta sitt grunduppdrag, att utreda alla anmälningar om barn som far illa och sätta in insatser för att bryta sociala problem i tid. Då krävs en arbetsmiljö som ger utrymme för personalens professionalitet. En styrning med fokus på medarbetarnas kunskap. För att politiken ska ha tillräcklig kännedom om socialtjänstens behov och agera därefter, så är information och kunskap helt avgörande.

Smålandspostens granskning av socialtjänsten har synliggjort att tillgången till information i nämnden inte har varit tillräcklig och att nämndes ledamöter inte uppmärksammat missförhållanden på ett tillfredsställande sätt. Det kräver naturligtvis självrannsakan från samtliga ledamöter, men störst ansvar torde ändå ligga på nämndens ordförande som i sin roll har haft en särskild insyn i verksamheten och drivit på reformarbetet. Förändringar som medfört att medarbetare på löpande band har behövt navigera och landa i nya arbetssätt, vid sidan om sina ordinarie arbetsuppgifter.

Vänsterpartiet har lämnat in en skrivelse till nämnden för arbete och välfärd som syftar till att säkerställa att alla ledamöter i nämnden, på ett lättillgängligt sätt, får tillgång till den information de behöver för att kunna ta sitt ansvar i en nämnd som hanterar livsavgörande frågor. Det är ett steg i att få bättre insyn och kunskap, men kanske viktigast av allt är respekten för att medarbetarna kan sitt arbete och att de får rätt förutsättningar att göra bedömningar utifrån en helhetssyn. Effektiviseringar, kommunens ekonomi och ideologi får inte gå före den socialpolitiska visionen som återfinns i Socialtjänstlagens portalparagraf - att samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas ekonomiska och sociala trygghet.

Elisabet Flennemo (V), ledamot nämnden för arbete och välfärd

Jonna Ahlqvist (V), ersättare nämnden för arbete och välfärd

Maria Garmer (V), ledamot kommunstyrelsen

”Smålandspostens granskning av socialtjänsten har synliggjort att tillgången till information i nämnden inte har varit tillräcklig och att nämndes ledamöter inte uppmärksammat missförhållanden på ett tillfredsställande sätt.”