Annons

Ny ledningsfilosofi ett måste för vården

De försummelser på ledningsnivå inom vården som successivt växt fram under årtionden i Region Kronoberg ser vi nu resultaten av. Det är en draksådd av ensidig ekonomisk styrning sedan 90-talet som delvis dikterats av en orimlig regionindelning med klent befolkningsunderlag för rimlig finansiering.
Insändare • Publicerad 2 februari 2023
Detta är en insändare i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Vi patienter känner oss inte trygga med vården i Kronoberg vill jag påstå”, skriver Bengt Wellermark.
”Vi patienter känner oss inte trygga med vården i Kronoberg vill jag påstå”, skriver Bengt Wellermark.Foto: Elvedin Basic

Situationen har steg för steg förvärrats även av ökat vårdbehov beroende på att andelen äldre ökat, invandringen exploderat under hela 2000-talet med två miljoner nya svenskar. Därtill att en utbyggd primärvård ständigt försummats. Nationellt ledarskap har även saknats för exempelvis den högspecialiserade vården och digitaliseringen. Problemen finns mer eller mindre över hela landet men Kronoberg tycks inom de flesta problemområden drabbas särskilt hårt.

Ledningen på i stort sett alla nivåer har också förbisett det faktum att vårdens kärna består i vårdlagets samlade kompetens och interaktiva funktion byggd på beprövad erfarenhet och god personalkontinuitet. Hyrpersonal blir sällan en fullvärdig resurs. Stabilitet i systemet är grundläggande för säkerhet, trygghet och kompetensutveckling. Det är denna kärna som måste fokuseras, upprätthållas och vårdas av ledningen. Det är också här första linjens förbättringsarbete bör bedrivas för att långsiktigt upparbeta en kultur av ständiga förbättringar, dynamik och en lärande organisation. I samverkan med den enskilde patienten och modern teknik som digitaliseringen.

Annons

Den personcentrerade vården som nu är på tapeten även i Kronobergs manifest ”Nära Kronobergaren” har funnits – redan innan begreppet myntades – i Region Jönköping sedan trettio år tillbaka där en konsultenhet med en organisationsdirektör – ingående i regionens ledningsgrupp – i spetsen inrättades. Resultaten har heller inte låtit vänta på sig utan Jönköping ligger bra till i de flesta kvalitetsjämförelser genom åren.

För att Kronoberg ska kunna vända utvecklingen av en nedåtgående spiral krävs ett nytt kraftfullt ledarskap på alla nivåer i verksamheten som riktar fokus på vårdteamet. Med betoning på just ”kraftfullt” för att nå en vändpunkt. Reformerade arbetsvillkor som bättre personalscheman, utvecklingsarbete lokalt och bättre karriärutveckling. Strukturella reformer som en förstärkt nära vård med cirka 1 100 invånare per läkare på vårdcentralen, mobila vårdteam för att avlasta vårdplatser i akutvården et cetera. Ett belöningssystem i bred mening som uppmuntrar innovation och medagerande båda av medarbetare och patienter. Strävan mot personcentrering kräver också personalcentrering för att kunna verka. En ny anda måste skapas. Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) konstaterar att det egentligen inte saknas personal inom vården i riket utan enbart medarbetare som inte är beredda att arbeta inom rådande bristande förhållanden. Vi patienter känner oss inte trygga med vården i Kronoberg vill jag påstå.

Bengt Wellermark

Annons
Annons
Annons
Annons