Annons

Uppför Växjö stadsmurar?

Målsättningen från tjänstemän och politiker i Växjö är tydlig; kommunens invånare skall åka mindre bil och oftare ta cykel, buss eller helt enkelt gå. Det är innebörden av kommunens trafikplan som fortsatt river upp känslor.
Publicerad 19 november 2018
Detta är en ledare som uttrycker Smålandspostens politiska linje: för kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande. Tidningens politiska etikett är moderat.
Anders Ydstedt, Kungliga Automobil Klubben.
Anders Ydstedt, Kungliga Automobil Klubben.Foto: Ernst Henry Photography

Den kommunala målsättningen i Växjö följer ett mönster. Såväl nationellt som i kommuner runt om i Sverige vidtas åtgärder med syftet att försvåra och fördyra bilismen likväl som vägtransporter i stort. Att sedan åttiofem procent av såväl godstransporter som persontransporter sker med vägtrafik verkar inte spela någon roll. Inte heller att nyregistreringen av bilar ökar. Det går med fog att fråga sig om det inte vore mer logiskt att trafik- och transportpolitikens målsättningar formades av medborgarnas preferenser och livsval, istället för tvärt om.

Klimatfrågan uppträder samtidigt gång på gång i debatten om privatbilismen. Men argumentationen går i cirklar. Å ena sidan skall vi minska bilismen för miljöns skull, å andra sidan skall framtidens bilar inte generera några koldioxidutsläpp.

Annons

En av de mest engagerade rösterna i frågan om svensk privatbilism är Anders Ydstedt. Han är ordförande för Kungliga Automobil Klubbens expertråd och har riktat kritik mot Växjö kommun för deras hantering av infrastrukturplaneringen.

Vi möter Ydstedt för att fråga om politiska prioriteringar och hur synen på bilen skiljer sig mellan beslutsfattare och medborgare.

Det tycks råda politisk konsensus om att vi skall åka mindre bil, såväl i Växjö som i andra städer. Varför är det en felaktig målsättning?

– En framgångsrik stad ska vara öppen för handel och service för långt fler än sin egen befolkning. Tyvärr verkar många politiker och nästan alla kommunala tjänstemän numera bara se till de som bor centralt och kan promenera eller cykla. Inte sällan tycker de som bor centralt att detta är bra och skönt att slippa trafik - men vad de glömmer är att en stor del av underlaget för all service försvinner när man återupprättar stadsmurarna genom att försvåra för människor att ta sig in till staden. Resultatet kommer att bli en utarmad stadskärna.

– Vi ser också att allt fler köper bil. När kommunerna gör det svårare för bilisterna leder det inte bara till sämre framkomlighet och minskad trafiksäkerhet, det är också en betydande risk när politiken skiljer sig från väljarnas preferenser. Att köpa en bil idag är förmodligen den näst största affär familjer gör och ett mycket genomtänkt val. Jag upplever inte att kommunpolitiker som stänger av gator eller tar bort p-platser gör ett lika genomtänkt val gentemot väljarnas preferenser. Vi ser redan att väljarnas förtroende för trafikplaneringen är lågt och denna utveckling riskerar att förstärkas om man fortsätter på den inslagna vägen.

Vad bör kommuner prioritera i sina lokala trafikplaner?

– Gator och vägar har en lång historia. Vi vet inte mycket om framtidens bilar utom att de kommer att vara tysta, säkra och utsläppsfria. Däremot tar trafiken plats idag och kommer att göra så även i framtiden. Vi får inte bygga bort utrymmet för mobilitet i våra städer. Det måste finnas gator och p-platser. Att låta förtätning gå ut över mobiliteten kommer att visa sig vara ett stort misstag.

Politikerna tycks mena att de i framtiden fullt ut kan tillfredsställa mobiliteten i innerstäderna genom andra sätt än bilar?

– Gator behövs också för varuleveranser, utryckningsfordon med mera. Så även de som aldrig kör bil bör sätta värde på välfungerande gator och vägar. Planeringen måste utgå ifrån alla trafikslag och inte endast de som politiker och planerare gillar för stunden. Infrastrukturplaneringen är alldeles för viktig för den typen av experiment som kommunerna ägnar sig åt i dagsläget.

Växjö kallar sig "Europas grönaste stad”. Finns det inte en poäng i att försöka minska bilismen om man eftersträvar en ”grön” profil?

Annons

– Det är en enorm skillnad mellan att begränsa utsläpp och mobilitet. Bilen har aldrig varit så "ren" som nu och vi är med snabba steg på väg mot noll-utsläppstrafik. Bilen kommer att vara en naturlig del i den gröna staden. Det är viktigt att komma till rätta med de störningar som bilismen och andra trafikslag ger upphov till, där utsläppen är en av de viktigaste. Men att bekämpa bilen i sig är inte önskvärt om man i Växjö vill ha ett infrastruktursystem som fungerar för alla människor.

Vilka reformer vad gäller privatbilismen efterlyser ni om vi talar om den nationella politiken?

– Sverige får gärna vara aktivt i internationellt när det gäller regelgivning kring miljö och säkerhet, till exempel för autonoma bilar. Däremot måste vi undvika att införa nationella särkrav. Sverige är en liten marknad och svenska särkrav har ytterst begränsad betydelse men försvårar för människor att äga och köra bil.

– Rimligare beskattning och mer rättvis fördelning av resurser till infrastruktur är viktiga delar. Våra politiker älskar att prata om mer pengar till järnväg men man måste ha i åtanke att järnvägen bara svarar för åtta procent av antalet resta kilometer per dag medan bilen står för hela sjuttiosju procent. Det är viktigt att utveckla alla trafikslag, men politiken måste svara upp mot den faktiska utvecklingen och inte planera utifrån önsketänkande.

Dag ElfströmSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons